PolitykaPrywatnosciJohari

POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Johari.pl

§1

Tożsamość administratora danych

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod nazwą johari.pl, jest Re-Medium WIt Nirski, Grochowska 10/8, 31-521 Kraków.
Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

Stosowane definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem Johari.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, stworzyć swoje okno Johari i podzielić się jego adresem z wybranymi prezes siebie osobami.
Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Re-Medium Wit Nirski
Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
rejestracji i założenia konta w Serwisie,
marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
wysłania informacji związanych z usługą Okno Johari na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie tworzenia okna za zgodą osoby, której dane dotyczą,
Podanie danych jest niezbędne dla stworzenia okna Johari użytkownika,
Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
wypełnienie formularza tworzenia Okna Johari w serwisie,

§5

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

§6

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:
hostingu strony www,
serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. [Jeśli jest inaczej, należy podać nazwę państwa trzeciego i informację o tym, że zapewniono najwyższe gwarancje ochrony danych, np. „Dane osobowe Użytkownika są przekazywane do podmiotów trzecich, tj. Stany Zjednoczone Ameryki w celu automatyzacji newslettera, na podstawie Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych do państw trzecich.” Uwaga: Od 16 lipca 2020 r. porozumienie Privacy Shield List już nie obowiązuje pomiędzy UE-USA. Teraz przekazywanie danych do USA może odbywać się poprzez modelowe/standardowe klauzule umowne. Jeśli korzystasz z takich narzędzi, jak np. G-Suite, Mailchimp, etc. - sprawdź, czy regulamin usługi lub umowa z dostawcą zawiera postanowienia dotyczące klauzul umownych (SCCs, MCCs, inne). Najczęściej można je samodzielnie wygenerować/pobrać, np. z konsoli lub po zalogowaniu do systemu newslettera.

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

§9

Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Obowiązuje od:2023-01-02